Regulamin sklepu i Programu Lojalnościowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

materialypro.pl

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.materialypro.pl prowadzonym przez Alicję Przybysz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FPH MATERIAŁYPRO Alicja Przybysz z głównym miejscem wykonywania w Brwinowie (05-840) ul. Milanowiecka 2 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5272600892, REGON: 387920746 (zwanego dalej Sprzedającym).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: ul. Milanowiecka 2, 05-840 Brwinów;
  2. adres poczty elektronicznej: biuro@materialypro.pl
  3. telefon komórkowy: +48 516 660 060;
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
  3. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
  4. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin,
  6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.materialypro.pl,
  7. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą,
 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2. Korzystanie z serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
 2. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
 5. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
 6. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień.
 7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 9. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

 

§ 3.Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru produktów umieszczając je w „koszyku”, a następnie przejść do „koszyka”, kliknąć przycisk „zamawiam”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub w drodze „Szybkich zakupów” tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 4. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zapłać przelewem” lub „zapłać przez PayU”. Kliknięcie jednego z przycisków oraz uiszczenie ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 7. Sprzedający przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru.
 8. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie widniejącym przy wybranym produkcie ze względu na jego dostępność w magazynie. Przez spełnienie świadczenia rozumie się wysłanie towaru do Klienta.
 9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
 10. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:
  1. poprzez przesyłkę kurierską firmy kurierskiej proponującej dobrą ofertę w serwisie apaczka.pl
  2. za pośrednictwem firmy logistycznej przewożącej produkty o gabarytach większych od długości 2,0m, przy czym firma logistyczna nie świadczy usługi doręczenia przesyłki pod drzwi.
 11. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – na podstawie złożonego zamówienia lub faktury pro forma,
  2. płatność on-line za pośrednictwem PAYU S.A. (z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań).
 12. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.
 13. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

 

§ 4. Prywatność

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Nazwa firmy
  4. Adres
  5. Numer Telefonu
 3. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.
 7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych, dostawcy usług płatniczych PAYU S.A.).
 9. Newsletter mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

 

§ 5. OPISY PRODUKTÓW

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi ogólną informację o produktach znajdujących się w  Serwisie, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.

    2. Wygląd, a zwłaszcza kolor produktów prezentowanych na stronie w Serwisie może nieznacznie odbiegać od          rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy             rzeczywistym wyglądem danej rzeczy, a jej wyglądem na zdjęciu.

    3. Zdjęcia produktów widniejące na stronie sklepu mają wyłącznie charakter poglądowy.

 

§ 6. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad
 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

 

§ 7. Reklamacja towaru

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: ul. Milanowiecka 2, 05-840 Brwinów;
  2. adres poczty elektronicznej: biuro@materialypro.pl
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie, Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

 

§ 8. Reklamacja dotycząca usług świadczonych

drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
  1. listownie pod adresem: ul. Milanowiecka 2, 05-840 Brwinów;
  2. pocztą e-mail pod adresem: biuro@materialypro.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Sprzedający zrekompensuje poniesione przez Klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 7 dni roboczych odeśle na swój koszt reklamowany produkt.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie scanu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na adres e-mail: biuro@materialypro.pl
 4. Oświadczenie należy złożyć również w formie pisemnej przesyłając je, wraz ze zwracanym towarem, na adres Sprzedającego: materialypro.pl ul. Milanowiecka 2, 05-840 Brwinów.
 5. Wskutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, na numer konta podany w oświadczeniu lub na numer konta bankowego, z którego Klient dokonał zapłaty za towar, jednak nie wcześniej niż przed zwrotem zakupionego towaru przez Klienta.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
 9. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością oraz nie noszącego śladów użytkowania.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub gdy rzecz ta jest sprowadzana z zagranicy na zamówienie klienta.

 

§ 10. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§ 11. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:                                                                                    a. według miejsca zamieszkania pozwanego,                                                                                            b. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma           związek z tym oddziałem                                                                                                                          c. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

         a. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową

         b. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

    3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między         Klientem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

    4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu           rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).     Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

 

§ 13. Wyłączenie stosowania niektórych

postanowień regulaminu w stosunku do osób

niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja,

Imię i nazwisko: ________________________________________,

zam. ________________________________________,

tel. ________________________________________,

e-mail: ________________________________________,

niniejszym odstępuje od umowy sprzedaży dot.

 1. Numer zamówienia: _________________________________ z dnia _____________________________________,
 2. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,
 3. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,
 4. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: ______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,
 5. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: ______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,

 

Wnoszę o zwrot pieniędzy za ww. produkt/produkty na rachunek bankowy, z którego dokonałem/łam płatności.

Jeżeli numer rachunku bankowego uległ zmianie, poniżej podaję właściwy numer do zwrotu pieniędzy (wraz z nazwą banku):

_______________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________

(data, podpis konsumenta)

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU

INTERNETOWEGO MATERIALYPRO.PL

01.12.2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu www.materialypro.pl
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest FPH MATERIAŁYPRO Alicja Przybysz z siedzibą w Brwinowie, ul. Milanowiecka 2, 05-840 Brwinów.
 3. Program Lojalnościowy obejmuje zarejestrowanych klientów sklepu www.materialypro.pl 

 II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów www.materialypro.pl

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 2. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest zarejestrowanie się na stronie e-sklepu www.materialypro.pl

 

 IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy dokonać zakupów na kwotę min. 150 zł jako zarejestrowany klient lub wystawić opinię o zakupionym przez siebie produkcie również jako klient zarejestrowany.
 2. Za jedno wydane 150 zł należy się jeden punkt Programu Lojalnościowego.
 3. Wielokrotność kwoty 150 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów.
 4. Klient otrzymuje punkty za zakupy wyłącznie w momencie i w dniu dokonania zakupów.
 5. 1 punkt zebrany w Programie Lojalnościowym odpowiada 10 złotym.
 6. Po zebraniu przez Klienta dowolnej liczby punktów, klient ma prawo w terminie nieoznaczonym wymienić zebrane punkty na wybrany przez siebie produkt dostępny na stronie e-sklepu www.materialypro.pl
 7. Program nie obejmuje produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

 

V. REKLAMACJE

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: biuro@materialypro.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VII. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest FPH MATERIAŁYPRO Alicja Przybysz z siedzibą w Brwinowie (05-840) przy ul. Milanowiecka 2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub telefonicznie.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym firmy FPH MATERIAŁYPRO oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego sklepu internetowego www.materialypro.pl ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Czater
Sklep internetowy od home.pl